Badania profilaktyczne pracowników (zmiany w przepisach od 01.04.2015 r.)

Każdy zatrudniony na podstawie umowy o pracę ma obowiązek poddawać się badaniom lekarskim. Etatowy pracownik musi posiadać aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Od 1 kwietnia bieżącego roku  orzeczenie takie będzie  odnosiło się również  do warunków pracy na danym stanowisku  opisanych w skierowaniu na badania. Pozwoli to na wykorzystanie tego orzeczenia w określonych ustawowo sytuacjach także u innych pracodawców. Do badań profilaktycznych zaliczamy:

  • badanie wstępne do pracy,
  • badanie okresowe,
  • badanie kontrolne.

 

Dotychczas przed przyjęciem pracownika do pracy pracodawca  miał obowiązek skierować  go na badania wstępne celem uzyskania aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy. Zwolnienie z tego obowiązku miało miejsce tylko w przypadku osób ponownie przyjmowanych do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub stanowisko o takich samych warunkach pracy, na podstawie umowy o pracę zawartej w ciągu 30 dni od ustania poprzedniej. Z dniem 1 kwietnia 2015 roku badania profilaktyczne pracowników będą przeprowadzane już na mocy znowelizowanego art. 229 Kodeksu pracy. Przewiduje on w stosunku do poprzednich przepisów większą liczbę przypadków, w których pracodawca  nie będzie miał obowiązku  kierowania pracownika na badania wstępne. Nową rzeczą jest wyłączenie tego obowiązku w przypadku, w którym inny pracodawca zatrudni pracownika na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu poprzedniego stosunku pracy . Uwarunkowane jest to jednak przedstawieniem aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy w warunkach opisanych w skierowaniu na badanie i zgodność tych warunków z występującymi u nowego pracodawcy. Regulacja ta odnosi się również do osób pozostających w stosunku pracy z innym pracodawcą, czyli wykonujących pracę w równoległym zatrudnieniu. Pracownicy zatrudniani do prac szczególnie niebezpiecznych będą podlegali badaniom wstępnym bez żadnych wyjątków. Ustawie nadano również nowe brzmienie w art. 229 § 4 K. p., który stanowi, że pracodawca  nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego. Nie zmienią się natomiast w 2015 r. zasady przeprowadzania okresowych badań  lekarskich pracowników. Przeprowadza się je:

 

  • co 2 lata, jeżeli pracownik jest narażony na wdychanie szkodliwych pyłów lub oparów,
  • co 3 lata, jeżeli w zakładzie pracy panuje gorący mikroklimat (po 45. roku życia badania takie muszą być wykonywane co 2 lata),
  • co 4 lata, jeżeli pracownik stale korzysta z komputera,
  • co 5 lat, w przypadku pracowników biura niekorzystających z komputerów.

 

Z kolei badaniom kontrolnym podlegają pracownicy, których niezdolność do pracy wyniosła dłużej niż 30 dni. Nowe przepisy mówią że wstępne, okresowe i kontrolne badanie zatrudnionych przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę. Koszty badań ponosi zawsze pracodawca. Zmiany w przepisach dotyczących badań lekarskich pracowników to krok w dobrym kierunku, korzystny zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Osoby zmieniające pracę nie będą musiały robić nowych badań lekarskich, jeśli te już posiadane będą nadal aktualne, a warunki pracy na nowym stanowisku  będą podobne jak na  poprzednim. Nie będą tym samym narażać pracodawcy na dodatkowe koszta.