Biuro rachunkowe

księgowość

W dziedzinie księgowości naszym znakiem rozpoznawczym są przede wszystkim wieloletnie doświadczenie oraz wysoki standard świadczonych usług. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom spółek kapitałowych (z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółkom akcyjnym). Ponadto obsługujemy podmioty zagraniczne, także takie, które chcą dla celów podatkowych zarejestrować się w Polsce.

Bogate doświadczenie, wykwalifikowana kadra oraz solidne zaplecze IT pozwalają nam zaoferować Państwu kompleksową obsługę według odpowiednich standardów rachunkowości: MSSF, US GAAP, prowadzoną także w językach obcych. Szerokie możliwości jakimi dysponujemy sprawiają, że nasza oferta obejmuje ponadto usługi księgowe dla korporacji oraz grup podmiotów, w tym również te z dziedziny back-office.

Wszystko to sprawia, że naszym Klientom oferujemy:

Prowadzenie ewidencji środków trwałych

Ewidencja środków trwałych to wymóg ustawy o rachunkowości. Nakłada ona na przedsiębiorców zobowiązanie spisywania majątku firmy. Przez środki trwałe, zgodnie z przepisami prawa, rozumie się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.

Chodzi więc zwłaszcza o:

 • nieruchomości – tj. grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz do lokalu użytkowego,
 • maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
 • ulepszenia w obcych środkach trwałych,
 • inwentarz żywy.

Środek, który chce się wpisać do ewidencji, musi być własnością lub współwłasnością podatnika. Należy również pamiętać, że zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, jego wartość początkowa (tj. cena jego zakupu i koszty jego uzyskania, czyli m.in. koszty transportu, montażu, opłat notarialnych i skarbowych), musi przekraczać 3500 zł. W przypadku, gdy wartość jest niższa niż 3500 zł, ale wyższa niż 1500 zł, przedmiot musi zostać wpisany do ewidencji wyposażenia.

Prowadzenie ewidencji wyposażenia

Przedsiębiorca, oprócz prowadzenia ewidencji środków trwałych, zobowiązany jest również do prowadzenia ewidencji wyposażenia. Dotyczy ona rzeczowych składników majątku, które nie zostały uznane za środki trwałe, a związane są z wykonywaną działalnością.

By móc wpisać dany składnik majątku do ewidencji wyposażenia, cena jego nabycia (lub koszt wytworzenia) musi wynosić co najmniej 1500 zł. Nie może jednak przekroczyć kwoty 3500 zł, wtedy bowiem rzecz zalicza się do środków trwałych. Co ważne, elementów, których wartość nie przekracza 1500 zł, nie ma obowiązku ewidencjonować.

W przypadku zaliczania składnika majątku do wyposażenia istotny jest również przewidywany okres użytkowania. Jeśli wynosi on mniej niż rok, wpis danego przedmiotu do ewidencji wyposażenia jest obowiązkowy.

Prawidłowo prowadzona ewidencja wyposażenia oprócz nazwy wyposażenia, ceny jego zakupu lub kosztu wytworzenia oraz daty nabycia, powinna zawierać także numer kolejnego wpisu, numer faktury lub rachunku, numer pozycji, pod którą wpisano koszt związany z nabyciem wyposażenia, jak również datę likwidacji, datę sprzedaży lub darowizny oraz przyczynę likwidacji wyposażenia. Sporządzanie deklaracji podatkowych Przez deklaracje podatkowe powszechnie rozumie się informacje obowiązkowo przekazywane w celach podatkowych na ściśle określonych drukach wyznaczonym do tego organom. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, jak wiele jest w polskim systemie podatkowym różnego rodzaju deklaracji. Można je podzielić na dwie, a właściwie trzy grupy. Pierwszą z nich można określić jako samoobliczanie podatku. W tym przypadku podatnik sam, w składanej przez siebie deklaracji, oblicza wysokość zobowiązania podatkowego. Tak oblicza się podatek dochodowy od osób prawnych oraz VAT. W drugiego typu deklaracji podatnik nie oblicza sam podatku, jego wysokość uzależniona jest od decyzji wydanej przez urząd na podstawie złożonego oświadczenia. Do podatnika bowiem należy podanie w deklaracji określonych przez przepisy danych. Przypadek ten dotyczy podatku od spadku i darowizn. W trzeciej grupie znajdują się różnego rodzaju zgłoszenia rejestracyjne, np. VAT-R czy NIP-1, niebędące zasadniczo konkretnym zobowiązaniem podatkowym.

Sporządzanie deklaracji podatkowych

Przez deklaracje podatkowe powszechnie rozumie się informacje obowiązkowo przekazywane w celach podatkowych na ściśle określonych drukach wyznaczonym do tego organom.

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, jak wiele jest w polskim systemie podatkowym różnego rodzaju deklaracji. Można je podzielić na dwie, a właściwie trzy grupy.

Pierwszą z nich można określić jako samoobliczanie podatku. W tym przypadku podatnik sam, w składanej przez siebie deklaracji, oblicza wysokość zobowiązania podatkowego. Tak oblicza się podatek dochodowy od osób prawnych oraz VAT.

W drugiego typu deklaracji podatnik nie oblicza sam podatku, jego wysokość uzależniona jest od decyzji wydanej przez urząd na podstawie złożonego oświadczenia. Do podatnika bowiem należy podanie w deklaracji określonych przez przepisy danych. Przypadek ten dotyczy podatku od spadku i darowizn.

W trzeciej grupie znajdują się różnego rodzaju zgłoszenia rejestracyjne, np. VAT-R czy NIP-1, niebędące zasadniczo konkretnym zobowiązaniem podatkowym.

Rozliczanie przedsiębiorców z ZUS

Osoba prowadząca działalność gospodarczą ma obowiązek opłacania składek ZUS nie tylko za siebie, ale także za zatrudnianych pracowników. Zobowiązanie to nakładane jest na przedsiębiorcę już w chwili rozpoczęcia wykonywania działalności i trwa aż do jej zakończenia. W tym okresie musi on opłacać ubezpieczenie emerytalne, rentowe,wypadkowe oraz zdrowotne, a fakultatywnie – chorobowe.

Osoby prowadzące działalność mają także obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy. Dotyczy on tych przedsiębiorców, których kwota podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wyniosła (w przeliczeniu na miesiąc) co najmniej tyle, ile minimalne wynagrodzenie za pracę. Co ważne, kobiety, które ukończyły 55 lat, i mężczyźni po 66 roku życia, są z tego obowiązku wyłączeni.

W jednym terminie płatnik zobowiązany jest do przesłania deklaracji rozliczeniowej, imiennych raportów miesięcznych oraz do opłacenia składki ubezpieczenia społecznego za dany miesiąc. Osoby fizyczne, płacące składkę jedynie za siebie, muszą to zrobić do 10. dnia następnego miesiąca, jednostki budżetowe i samorządowe zakładów budżetowych – do dnia 5., zaś do 15. pozostali płatnicy.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Księgi rachunkowe to tzw. pełna księgowość. Definiuje się je jako chronologicznie i systematycznie uporządkowane zestawienie zapisów księgowych, które obejmuje obroty i salda, a także wykaz aktywów i pasywów firmy.

Zobowiązanie ich prowadzenia nałożone jest m.in. na spółki handlowe (osobowe i kapitałowe, także w organizacji) i cywilne, osoby prawne (za wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego) oraz osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz spółdzielnie socjalne, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły równowartość 1.200.000 euro (minimum) w walucie polskiej. To jednak, rzecz jasna, początek długiej listy zobowiązanych do prowadzenia pełnej księgowości.

Na księgi rachunkowe składają się: dziennik (zapisuje się w nim w sposób chronologiczny, dzień po dniu, dane o operacjach gospodarczych), konta księgi głównej oraz konta ksiąg pomocniczych (prowadzone m.in. dla środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, rozrachunków z pracownikami i kontrahentami), zestawienie obrotów i sald księgi głównej, zestawienia sald ksiąg pomocniczych oraz wykaz składników aktywów i pasywów.

Mogą być prowadzone w siedzibie jednostki, jak również zlecone uprawnionej do tego firmie. W tym wypadku należy jednak pamiętać o zgłoszeniu tego faktu do urzędu skarbowego. Prowadzi się je w języku polskim oraz polskiej walucie.

Prowadzenie rejestrów i ewidencji podatkowych

Nadzór księgowy

Tego rodzaju usługa polega na przeniesieniu niektórych czynności księgowych na zobowiązaną do tego firmę. Jej zadaniem jest wówczas szeroko pojęta weryfikacja prowadzonej przez klienta księgowości. Wyznaczone biuro przejmuje w ten sposób zakres obowiązków przewidzianych w funkcji głównego księgowego.

Takie rozwiązanie korzystne jest zwłaszcza ze względu na fakt, że pozwala uniknąć negatywnych konsekwencji wynikających z niezgodności ksiąg rachunkowych z obowiązującym prawem.

Opracowywanie polityk rachunkowości

Chcąc wyjaśnić prosto, czym jest polityka rachunkowości, można by stwierdzić, że to zbiór zasad finansowych, według których firma prowadzi księgi rachunkowe. Na mocy ustawy o rachunkowości każda organizacja pozarządowa jest zobowiązania do jej opracowania. Podczas gdy prawo określa ogólne zasady księgowości, polityka rachunkowości to konkretne praktyki prowadzenia rachunkowości przyjęte w danej firmie.

Dokument ten opracowuje główny księgowy w porozumieniu z zarządem lub odpowiedzialną za finanse firmy osobą. To zadanie można również zlecić zewnętrznej organizacji. Podczas wypracowywania polityki rachunkowości szczególną uwagę zwraca się na jej zgodność z wymogami ustawy orz charakterem działalności firmy.

Jak wynika z ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku, zasady przyjęte w polityce rachunkowości powinny dotyczyć zwłaszcza określenia roku obrotowego i składających się na niego okresów sprawozdawczych, sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz metod wyceny aktywów i pasywów, a także ustalania wyniku finansowego.

Sporządzanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych

Mianem sprawozdania finansowego określa się dokument, który zestawiając dane liczbowe, dostarcza informacji na temat majątkowej, finansowej i dochodowej sytuacji przedsiębiorstwa. Sporządza się je w języku polskim i walucie polskiej, przestrzegając określonych zasad, wzorów oraz terminów.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe przygotowuje się dla grupy przedsiębiorstw. Jest to sprawozdanie grupy kapitałowej – jednostki dominującej i jej podmiotów zależnych. Sporządza się je tak, jakby były raportem pojedynczej jednostki – wszystkie spółki traktuje się w nim jak jedną wielką.

Składa się ono ze skonsolidowanych: bilansu, rachunku zysku i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych, a także z zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym oraz informacji dodatkowej, która obejmuje wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Jednostkowe sprawozdania finansowe w stosunku do sprawozdań skonsolidowanych stanowią zaś rodzaj uzupełnienia. Są one istotne w przypadku rozliczeń podatkowych czy podziału wyniku finansowego. Jeśli jednak przedsiębiorstwo nie posiada żadnej jednostki zależnej, stowarzyszonej lub wspólnego przedsięwzięcia, nie ma mowy o sprawozdaniu jednostkowym, a po prostu – finansowym.

Przygotowywanie raportów z rachunkowości zarządczej zgodnie z wymaganiami klienta

Rachunkowość zarządcza bywa także nazywana menedżerską. Obok rachunkowości finansowej i podatkowej jest częścią rachunkowości służącej potrzebom wewnętrznym związanym z zarządzaniem przedsiębiorstwem. Dlatego też jest w znacznym stopniu dopasowana do indywidualnego charakteru konkretnej jednostki. Dane oraz informacje, których dostarcza, pozwalają podejmować decyzje bieżące, rozwojowe, strategiczne, taktyczne, operacyjne, planistyczne i kontrolne.

Informacje, których dostarcza rachunkowość zarządcza, pomagają m.in. w wyborze najważniejszych dla przedsiębiorstwa zadań, rozwiązywaniu jego problemów, jak również w kontroli przebiegu poszczególnych procesów oraz realizacji planów i budżetu. Głównym celem jest więc usprawnienie procesu decyzyjnego przedsiębiorstwa.


kadry i płace

W dziedzinie spraw kadrowych proponujemy Państwu szeroki wachlarz usług – od tych związanych z nawiązaniem, czy rozwiązaniem stosunku pracy, przez świadczenia dotyczące zmiany jej warunków, po bieżącą administrację kadrową oraz liczne usługi dodatkowe.

W zakresie administracji kadrowej zapewniamy więc m.in.:

 • rejestrację w ZUS zarówno nowo zatrudnionych pracowników, jak i członków ich rodzin;
 • zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracowników;
 • aktualizację danych w systemie kadrowo-płacowym;
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z zatrudnianiem, zwalnianiem pracowników, a także dokumentów emerytalnych oraz rentowych;
 • przygotowywanie raportów GUS dotyczących zatrudnienia;
 • sporządzanie dokumentów na podstawie wniosków przekazywanych przez klienta
 • (aneksy, porozumienia);
 • monitorowanie umów, ważności szkoleń BHP, uprawnień pracowników, stopnia wykorzystania urlopów i innych.

Również w zakresie administracji płacowej korzystający z naszych usług klienci mogą być pewni najwyższej jakości świadczeń i wszechstronnej obsługi płacowej – tak w dziedzinie spraw bieżących, jak również kwestii dodatkowych.

W tej dziedzinie oferujemy więc m.in.:

 •  kompletowanie oświadczeń pracowników (informacje o numerach kont bankowych, wysokości podatków, zasiłkach i in.) oraz dokumentów;
 • rozliczanie wynagrodzeń pracowników, bez względu na formę ich zatrudnienia;
 • prowadzenie pełnej dokumentacji rozliczeniowej z ZUS;
 • naliczanie i zatwierdzanie merytoryczne listy płac;
 • przygotowywanie deklaracji oraz płatności PDOF oraz PFRON;
 • sporządzanie raportów GUS dotyczących wynagrodzenia;
 • audyty systemów płacowych;
 • doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów zatrudnienia;
 • reprezentowanie podmiotów w kontrolach związanych z zatrudnieniem i rozliczaniem wynagrodzeń.

Całościowa obsługa, jaką zapewniamy tym, którzy z nami współpracują, oznacza także stały nadzór kadrowo-płacowy. Dzięki temu zarówno rozpoczynający działalność, jak również doświadczeni przedsiębiorcy zyskują gwarancję uporządkowania wszelkich spraw pracowniczych.

księgowość dla podmiotów leczniczych

Każda z branż ma swoją specyfikę, niuanse oraz unikatowe rozwiązania wpływające na efektywność funkcjonowania podmiotu w danym obszarze. Podobnie jest z księgowością w podmiotach leczniczych. ConAcc Partners wyspecjalizował się m.in. w obsłudze podmiotów leczniczych.

Nasza kadra zdobywała wiedzę i doświadczenie pracując na rzecz wielu podmiotów z tego obszaru w zakresie:

 • księgowości,
 • finansów,
 • doradztwa podatkowego,
 • obsługi prawnej,
 • systemów zarządzania jakością,
 • zarządzania zasobami ludzkimi,
 • zarządzania podmiotami leczniczymi,

Doradzaliśmy oraz braliśmy udział w przekształceniach podmiotów leczniczych, a także ich restrukturyzacjach. Stale świadczymy usługi księgowe, doradztwa podatkowego, obsługi prawnej oraz obsługi kadrowo-płacowej zarówno dla dużych podmiotów leczniczych (szpitali, przychodni zdrowia, sanatoriów) jak również dla lekarzy, managerów ochrony zdrowia i innego personelu medycznego w ramach prywatnych gabinetów.

księgowość dla Spółek Akcyjnych

Obsługa Spółek Akcyjnych wymaga precyzyjnie dobranych rozwiązań, dostosowanych do skali oraz specyfiki branży podmiotu.

Współpracując z wieloma Spółkami Akcyjnymi od lat, wciąż doskonalimy zakres naszych usług w kierunku optymalizacji i rozwoju przedsiębiorstwa. Do każdego zapytania podchodzimy indywidualnie – zachęcamy do kontaktu.

 

pełna księgowość

ConAcc Complete – Wprowadź swoją firmę na wyższy poziom

Usprawniamy działanie przedsiębiorstwa wymagającego wielopoziomowych, często nieszablonowych i skomplikowanych rozwiązań biznesowych.

Specjalizacja w zaawansowanych usługach biznesowych zamknięta w skutecznym systemie optymalizacji spółki: Pełna księgowość dostosowana do potrzeb i wielkości spółki, dodatkowo controlling, doradztwo podatkowe, a także oprogramowanie do elektronicznego obiegu dokumentów oraz pełna sprawozdawczość.

cennik

Ceny za usługi księgowe zależą od Państwa potrzeb, oczekiwań  jak i liczby dokumentów objętych księgowaniem. Zapraszamy do kontaktu .

 

zakładanie firmy

Zakładanie firmy jest proste – pod warunkiem, że masz wsparcie ekspertów. Wysłuchamy Twoich potrzeb i doradzimy, która forma prawna jest dla Ciebie i Twojego biznesu optymalna.

Dla naszych Klientów oferujemy bezpłatne wsparcie i doradztwo przy doborze odpowiedniej formy prawnej, opodatkowania i zakładaniu firmy. Począwszy od jednoosobowej działalności gospodarczej, przez spółki jawne, komandytowo-akcyjne, po spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, czy spółki akcyjne.

przydatne informacje

pobierz plik Ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 Ordynacja Podatkowa

pobierz plik Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

pobierz plik Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

pobierz plik Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania

pobierz plik Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

pobierz plik Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

pobierz plik Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

pobierz plik Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

pobierz plik Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn

pobierz plik Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej