Interpretacje podatkowe

Każdy podatnik w przypadku problemów z interpretacją przepisów prawa podatkowego lub w sytuacji występowania rozbieżnych stanowisk organów podatkowych w takich samych stanach faktycznych i prawnych może wystąpić z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej.

interpretacje podatkowe

Interpretacje podatkowe dzielimy na ogólne oraz indywidualne. Wydawanie interpretacji, należące do zadań Ministra Finansów, jest dokonywane przez pięciu dyrektorów izb skarbowych działających w imieniu Ministra i posiadających do tego odpowiednie upoważnienie. Wydawanie interpretacji ogólnych ma na celu wyeliminowanie rozbieżnych stanowisk organów podatkowych, co z kolei pozwala na jednolite stosowanie przepisów prawa podatkowego przez ograny podatkowe oraz organy kontroli skarbowej. Interpretacje indywidualne są kierowane do podatnika w ramach odpowiedzi na wniosek o zinterpretowanie przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika dotyczącej zaistniałego stanu faktycznego bądź zdarzeń przyszłych.

Co jeszcze warto wiedzieć o interpretacjach indywidualnych?

Wniosek należy złożyć na druku ORD-IN i skierować do jednego z organów upoważnionych do wydawania interpretacji indywidualnych w imieniu Ministra Finansów, który będzie właściwy miejscowo i rzeczowo. Tymi organami są Dyrektorzy Izb Skarbowych: w Bydgoszczy, Katowicach, Łodzi, Poznaniu i Warszawie. Właściwość organu będzie zależeć od rodzaju sprawy, której dotyczy wniosek oraz tego, w jakim województwie zamieszkuje lub ma siedzibę wnioskodawca. Wnioskodawca jest zobowiązany do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego oraz do zajęcia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.

Na jednym druku można przedstawić kilka zaistniałych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych, przy czym należy uiścić opłatę w wysokości 40 zł od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Opłatę za wniosek uiszcza się na rachunek bieżący organu właściwego do wydania interpretacji indywidualnej w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. Opłata za wniosek podlega zwrotowi w przypadku jego wycofania. Wniosek, który nie spełnia wyżej wymienionych wymagań pozostawia się bez rozpatrzenia.

Interpretacje indywidualne są wydawane w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, a w razie niewydania jej w tym terminie uznaje się, że w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin wydania interpretacji, została wydana interpretacja stwierdzająca prawidłowość stanowiska wnioskodawcy w pełnym zakresie.

interpretacja podatkowa wniosek

UWAGA! Od 1 stycznia 2017 r. interpretacje indywidualne będą wydawane przez Dyrektora Biura Krajowej Informacji Podatkowej.

Jeżeli będziesz mieć wątpliwości co do tego, w jaki sposób należy rozumieć, a następnie zastosować przepisy prawa podatkowego zawsze możesz zwrócić się do doradcy podatkowego. On będzie potrafił ocenić, czy Twoja konkretna sprawa wymaga wystąpienia z wnioskiem o interpretację indywidualną, a także w razie konieczności udzieli Ci pomocy w zredagowaniu wniosku. Pamiętaj, że postąpienie zgodnie z wydaną interpretacją indywidualną nie może szkodzić wnioskodawcy.

Dagmara Łazorczyk
Dział Doradztwa Podatkowego ConAcc Partners