Kasy fiskalne w 2015 roku

W 2015 r. będzie obowiązywało nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas fiskalnych (opublikowane w Dzienniku Ustaw z 7 listopada 2014 r.pod poz. 1544). Liczba podatników, która będzie mogła korzystać ze zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych w porównaniu do 2014 r. uległa dalszemu ograniczeniu. 

Pomimo ograniczeń, w dalszym ciągu będzie pozostawało w mocy zwolnienie dla podatników, których obrót na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej nie przekroczył w poprzednim roku 20.000 zł. Limit ten obowiązuje również proporcjonalnie tych podatników, którzy rozpoczną działalność w 2015 r.

Wyłączona jednak będzie z obrotu sprzedaż nieruchomości, środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. W dalszym ciągu, co jest bardzo istotne z punktu widzenia pracodawców, obowiązek ewidencjonowania nie będzie dotyczył świadczenia usług, które wcześniej będą nabyte przez pracodawcę we własnym imieniu, ale na rzecz Pracowników.

W 2015 r. obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej będą objęte: usługi naprawy samochodów, motocykli, motorowerów, w zakresie wymiany opon lub kół, opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, usług prawnych w tym w zakresie doradztwa podatkowego (z wyjątkiem notariuszy), fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, gastronomicznych z wyjątkiem świadczonych na pokładach samolotów.

Przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność przed 1 stycznia 2015 r. będą mieli dwumiesięczny okres przejściowy na wprowadzenie kas fiskalnych. Ewidencjonowanie usług za pomocą kas fiskalnych będzie musiało nastąpić dopiero od 1 marca 2015 r.

Ustawodawca przewidział dla podatników rozpoczynających ewidencjonowanie za pomocą kasy możliwość zastosowania ulgi z tytułu zakupu kas fiskalnej. Podatnicy, przy spełnieniu określonych warunków, mogą odliczyć od kwoty podatku należnego kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu netto, jednak nie więcej niż 700 zł.

Warto ponadto zwrócić uwagę, iż docelowo Minister Finansów zamierza zlikwidować wszystkie zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.