Podatek dochodowy od osób fizycznych – zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.

Kwota wolna od podatku dochodowego

Nowelizacja z dnia 29 listopada 2016 r. wprowadza podwyższoną kwotę wolną od podatku w wysokości 6 600 zł, jednakże będzie ona dostępna jedynie dla osób roczny dochód nie przekroczy 6 600 zł, a zatem takie osoby w ogóle nie zapłacą podatku dochodowego.

Osoby fizyczne, których postawa obliczenia podatku wynosi maksymalnie 6 600 zł będą mogły pomniejszyć podatek o 1 188 zł, a zatem podatek do zapłaty w ogóle nie powstanie (18% z 6 600 zł wynosi 1 188 zł).

Natomiast osoby, których podstawa obliczenia podatku jest wyższa od 6 600 zł, ale nie przekracza 11 000 zł, powinny obliczyć kwotę zmniejszającą ich podatek. Dla tych podatników znajdujących się w powyższym przedziale kwota wolna od podatku dochodowego będzie wynosiła mniej niż 6 600 zł i wraz ze wzrostem dochodów będzie się zmniejszać do 3 091 zł.

Jeżeli podstawa obliczenia podatku wynosi 11 000 zł, to kwota wolna od podatku będzie równa 3 091 zł, a kwota zmniejszająca podatek wyniesie 556,02 zł.

Jak obliczyć kwotę zmniejszającą podatek?
(podstawa obliczenia podatku wyższa od 6 600 zł, lecz nieprzekraczająca 11 000 zł)

Obliczenia należy rozpocząć od ustalenia podstawy obliczenia podatku, od której następnie odejmujemy 6 600 zł. Uzyskany wynik mnożymy przez 631,98 zł, po czym wyliczoną kwotę dzielimy przez 4400. Na samym końcu od 1188 odejmujemy uzyskany wcześniej wynik.

Dla osób, których dochód będzie wynosił więcej niż 11 000 zł, ale nie przekroczy 85 528 zł, została ustalona kwota zmniejszająca podatek w stałej wysokości i będzie ona wynosiła 556,02 zł.

Osoby, których podstawa obliczenia podatku jest wyższa od 85 528 zł, ale nie przekracza 127 000 zł, powinny obliczyćkwotę zmniejszającą ich podatek

 

Jak obliczyć kwotę zmniejszającą podatek?
(podstawa obliczenia podatku wyższa od 85 528 złlecz nieprzekraczająca 127 000 zł)

W celu obliczenia kwoty zmniejszającej podatek należy od podstawy obliczenia podatku odjąć 85 528 zł, od której następnie odejmujemy 6 600 zł. Uzyskany wynik mnożymy przez 556,02 zł, po czym wyliczoną kwotę dzielimy przez 41 472. Na samym końcu od 556,02 zł odejmujemy uzyskany wcześniej wynik. Osobom, których przychody przewyższają 127 000 zł, nie będzie przysługiwała kwota wolna od podatku.

Podsumowując: W 2017 r. kwota wolna od podatku dochodowego dla osób fizycznych o:– dochodach nieprzekraczających 6 600 zł – wzrośnie w stosunku do obecnej (osoby takie w ogóle nie będą płacić podatku dochodowego),– dochodach przekraczających 6 600 zł, ale nieprzekraczających 11 000 zł – wzrośnie,– dochodach wyższych niż 11 000 zł, ale nieprzekraczających 85 528 zł – pozostanie na niezmienionym poziomie,– dochodach wyższych niż 85 528 zł, ale nieprzekraczających 127 000 zł – zostanie zmniejszona,– dochodach powyżej 127 000 zł – ulegnie likwidacji.
 

Zaliczki

Pracownicy

Pracownik nadal będzie miał możliwość złożenia przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym oświadczenia (wg ustalonego wzoru), na podstawie którego pracodawca przy obliczaniu i pobieraniu zaliczki na podatek dochodowy będzie uwzględniać kwotę zmniejszającą podatek.

Jeżeli dochody pracownika nie przekroczą 85 528 zł, czyli górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej, to pracodawca będzie pobierał zaliczki na podatek dochodowy w dotychczasowej wysokości, co oznacza, iż co miesiąc zaliczka zostanie pomniejszona o 1/12 kwoty 556,02 zł (czyli 46,33 zł).

Rzeczywista kwota zmniejszająca podatek zostanie uwzględniona przez podatnika dopiero w zeznaniu rocznym za 2017 rok.

Jeśli dochody pracownika przewyższą kwotę 85 528 zł, to po przekroczeniu tej kwoty pracodawca będzie pobierał kwoty zaliczek na podatek dochodowy nie uwzględniając kwoty zmniejszającej podatek.

Jeżeli pracownik osiągnąłby w roku podatkowym ze stosunku pracy dochód przekraczający 127 000 zł, to nie będzie przysługiwać mu kwota zmniejszająca podatek, a zatem pracownik będzie musiał zwrócić kwotę, która została potrącona przez pracodawcę. Aby uniknąć takiej sytuacji pracownik będzie mógł złożyć pracodawcy oświadczenie, że jego dochody w roku podatkowym przekroczą 85 528 zł, w związku z czym pracodawca jako płatnik nie będzie potrącać kwoty zmniejszającej podatek.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, będą miały obowiązek wpłaty zaliczek na podatek dochodowy począwszy od miesiąca, w którym ich dochody przekroczą kwotę 3089 zł.

Ewentualne różnice między uwzględnioną kwotą zmniejszającą podatek, a tą, która faktycznie przysługuje podatnikowi zostaną uwzględnione w zeznaniu rocznym.

 

Dochody uzyskiwane przez nierezydentów

W ustawie z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych uzupełniony zostałprzykładowy katalog dochodów, które uważa się za osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez nierezydentów.

W uzupełnionym katalogu znalazły się dochody osiągane na terytorium Polski z:

– papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi, dopuszczonych do publicznego obrotu na terytorium Polski w ramach regulowanego rynku giełdowego, w tym uzyskane ze zbycia tych papierów albo instrumentów oraz z realizacji praw z nich wynikających;

– tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółce, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną lub tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym albo instytucji wspólnego inwestowania, w których co najmniej 50% wartości aktywów, stanowią nieruchomości położone na terytorium Polski lub prawa do takich nieruchomości;

– tytułu należności regulowanych, w tym stawianych do dyspozycji, wypłacanych lub potrącanych, przez osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia.

W przypadku innych już wcześniej umieszczonych w tym katalogu kategorii dochodów doprecyzowano, że za dochody osiągane na terytorium Polski uważa się dochody z:

– działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Polski, w tym poprzez położony na terytorium Polski zagraniczny zakład;

– położonej na terytorium Polski nieruchomości lub praw do takiej nieruchomości, w tym ze zbycia jej w całości albo w części lub zbycia jakichkolwiek praw do takiej nieruchomości.

 

Powiązanie obowiązku dokonywania przez przedsiębiorców płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego ze sferą rozliczeń podatkowych

W związku ze zmianą przepisów w ustawie o swobodzie działalności gospodarczejdoustawy o podatku dochodowym od osób fizycznychzostał wprowadzony nowy przepis (art. 22p). Zgodnie z nim jeżeli przedsiębiorca nie dokona płatności związanej z transakcją, której jednorazowa wartość (bez względu na liczbę wynikających z niej płatności), przewyższa 15 000 zł, za pośrednictwem rachunku płatniczego, nie będzie mógł zaliczyć w koszty uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca tej transakcji została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

 

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej nakłada na przedsiębiorcę obowiązekdokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego w przypadku każdej transakcji, której wartość przekracza 15 000 złotych.

 

Naruszenie tego obowiązku, czyli dokonanie płatności w całości bądź też w części z pominięciem rachunku płatniczego jest równoznaczne z brakiem możliwości zaliczenia kosztu do kosztów uzyskania przychodu w tej części, w jakiej płatność dotycząca tej transakcji została dokonana z pominięciem rachunku płatniczego. Należy zatem pamiętać, że przepisy nie wyłączają z kosztów jedynie nadwyżki płatności ponad wartość 15 000zł, lecz każdą płatność dokonaną z pominięciem rachunku bankowego, co do której istnieje obowiązek dokonania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, a zatem wtedy, gdy transakcja przekracza kwotę 15 000 zł.

 

Co więcej, w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji w wyżej wskazanej kwocie dokonana została bez pośrednictwa rachunku płatniczego podatnicy będą zobowiązani:

  • zmniejszyć koszty uzyskania przychodu

albo

  • zwiększyć przychody – w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów – w miesiącu, w którym została dokonana płatność bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

Co ważne, wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów będzie miało zastosowanie także do płatności, z  tytułu:

  • nabycia lub wytworzenia środków trwałych albo nabycia wartości niematerialnych i prawnych,
  • dokonania płatności po likwidacji pozarolniczej działalnościgospodarczej lub po zmianie formy opodatkowania na zryczałtowaną formę opodatkowania (określoną w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym albo w ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym)

– z tym że zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów lub zwiększenie przychodów następuje za rok podatkowy, w którym nastąpiła likwidacja tej działalności albo za rok podatkowy poprzedzający rok podatkowy, w którym nastąpiła zmiana formy opodatkowania.

 

Przepisy przejściowe

Zgodnie z przepisem przejściowym nowe regulacje ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (sankcje podatkowe – brak możliwości ujęcia w koszty, korekta kosztów) mają zastosowanie do płatności dokonywanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2016 r.

Jednocześnie rozwiązanie to nie będzie miało zastosowania do płatności wynikających z transakcji zawartych przed dniem 1 stycznia 2017 r., ale tylko wtedy, gdy wartość transakcji nie przekracza dotychczasowego (15 000 euro) limitu

Dagmara Łazorczyk
Dział Doradztwa Podatkowego ConAcc Partners