Samochód służbowy dla celów prywatnych w 2015r.

Od 1 stycznia 2015r. ustawodawca uregulował w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody pracowników wykorzystujących powierzone im samochody służbowe dla celów prywatnych. Z dodanych do art. 12 ustawy ustępów 2a-2c wynika, że wysokość tych przychodów to:

  • dla samochodów o pojemności silnika do 1600cm3 to 250 zł miesięcznie;
  • dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3 to 400 zł miesięcznie;

W przypadku wykorzystywania samochodu służbowego dla celów prywatnych przez część miesiąca wartość świadczenia ustala się za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych w wysokości 1/30 tych kwot, czyli:

  • dla samochodów o pojemności silnika do 1600cm3 to 8,33 zł za każdy dzień;
  • dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3 to 13,33 zł za każdy dzień;

Jeżeli świadczenie przysługujące pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego jest częściowo odpłatne, to przychodem pracownika jest różnica pomiędzy powyżej wskazanymi wartościami a odpłatnością ponoszoną przez pracownika.

Pracodawca, który udostępnia pracownikowi samochód służbowy powinien zawrzeć z pracownikiem umowę, z której będzie wynikały zasady na jakich samochód może być wykorzystywany dla celów prywatnych oraz określać zakres czasowy korzystania z samochodu – tj. pełny miesiąc czy określone dni (w tym wypadku po zakończeniu miesiąca pracownik winien złożyć oświadczenie o ilości dni wykorzystywania samochodu dla celów prywatnych, chyba że będzie to wynikało wprost z innych przyjętych u danego pracodawcy zasad).