Ubezpieczenia

oferty ubezpieczeniowe

Zapewniamy kompleksową obsługę ubezpieczeniową – od rozpoznania potrzeb i możliwości, przez dobór i przygotowanie oferty, aż do zawarcia umowy ubezpieczeniowej, jak również jej serwisu. Oferujemy produkty wiodących towarzystw ubezpieczeniowych, wśród których znajdują się m.in. PZU, TUiR Warta, Ergo HESTIA, Generalli, Uniqua, Allianz. Dzięki temu mamy możliwość dopasowania produktu najlepiej spełniającego oczekiwania klienta.

Zajmujemy się ubezpieczeniami majątkowymi, jak i osobowymi. Na każde zapytanie odpowiadamy dedykowaną ofertą, którą przygotowujemy, mając na uwadze potrzeby klienta, jak również jego możliwości finansowe.

Naszą ofertę kierujemy zarówno do firm, jak i osób prywatnych, proponując ubezpieczenia:

 • komunikacyjne – OC, AC, programy małych flot;
 • mienia od wszelkich zdarzeń losowych – mieszkań, domów, majątku firmy, sprzętu elektronicznego i innych;
 • przewozów – cargo, kabotaż, OC przewoźnika i inne;
 • od wykonywanej działalności;
 • członków zarządu;
 • podróżne

komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjne dotyczą ruchu lądowego, odbywającego się przy użyciu pojazdów mechanicznych. Składają się na nie dwa rodzaje świadczeń – obowiązkowe (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – OC) oraz dobrowolne.

Spośród ubezpieczeń komunikacyjnych proponujemy Państwu:

 • OC – obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób – posiadaczy pojazdów mechanicznych podlegających obowiązkowej rejestracji. Celem jest ochrona posiadacza pojazdu od szkód wyrządzonych zarówno w ruchu drogowym, jak i w związku z postojem;
 • AC (autocasco) – dobrowolne ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od zdarzeń losowych, tj. od utraty, uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży;
 • NNW – dobrowolne ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażera;
 • Assistance – dobrowolne ubezpieczenie komunikacyjne obejmujące pomoc na drodze w kraju lub za granicą w razie wypadku, awarii lub obu tych zdarzeń;
 • Szyby – ten typ świadczenia obejmuje ubezpieczenie szyb przedniej, tylnej i bocznych na wypadek uszkodzenia lub zniszczenia. W przypadku szkody objętej tym typem ubezpieczenia posiadacz pojazdu nie traci zniżek w AC;
 • Ochrona zniżek – dzięki tej opcji ubezpieczeniowej w przypadku szkody Klient nie traci prawa do uzyskanych wcześniej zniżek;
 • Programy flotowe – propozycja ubezpieczeniowa dla firm posiadających całe floty pojazdów, mogąca objąć zarówno pojazdy własne, jak i te będące w leasingu.

 

mienia – mieszkania i domy

Ubezpieczenie mienia to rodzaj ubezpieczenia majątkowego, obejmującego dobra materialne oraz prawa albo zobowiązania majątkowe.

Proponujemy Państwu świadczenia związane z ochroną domów i mieszkań, a wśród nich ubezpieczenia od zdarzeń losowych:

 • murów: mieszkania (ściany – cegły, czyli sama konstrukcja) wraz ze stałymi elementami lub domu jednorodzinnego/letniskowego (ściany – cegły i dach) wraz ze stałymi elementami;
 • samych stałych elementów (tj. elementów wbudowanych na stałe – np. instalacji, kominków, okien i innych) mieszkania;
 • ruchomości domowych elektronicznych (tj. elementów elektronicznych, które nie są wbudowane na stałe);
 • ruchomości w pomieszczeniu przynależnym (piwnicy, garażu).

W przypadku domu oferujemy także ubezpieczenia:

 • garażu – który nie należy do bryły domu;
 • zewnętrznych elementów od kradzieży;
 • ogrodzenia – także od kradzieży;
 • obiektów małej architektury (tj. obiektów architektury ogrodowej znajdujących się na terenie nieruchomości, na której zlokalizowany jest ubezpieczony dom, np. basenów, tarasów, altan, bram itp.) – także od kradzieży.

Istnieje także możliwość rozszerzenia zakresu świadczeń o ryzyko kradzieży oraz dewastacji. Ponadto oszklenia zewnętrzne i wewnętrzne, tj. szyby okienne, szyby drzwiowe, lustra, płytę indukcyjną, elementy szklane mebli, możemy ubezpieczyć od stłuczenia.

Dysponujemy również ubezpieczeniami następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW) ubezpieczonego i domowników oraz OC w życiu prywatnym. Drugi typ świadczenia zapewnia ochronę ubezpieczonego i osób prowadzących z nim wspólne gospodarstwo domowe, którzy wykonując czynności życia codziennego, niecelowo wyrządzili komuś szkodę. Chodzi więc o takie przypadki jak: zalanie mieszkania sąsiada, złamanie nogi na śliskiej czy nieodśnieżonej posesji ubezpieczonego, szkody wyrządzone przez dzieci lub też nieumyślnie spowodowane np. podczas pobytu na wakacjach (w hotelu czy innej kwaterze).

mienia – majątek firmy

Ubezpieczenia mienia – majątek firmy. Ubezpieczenie majątkowe, do którego należy ubezpieczenie mienia, może dotyczyć również dóbr materialnych oraz praw lub zobowiązań majątkowych należących do firmy.

Firma może ubezpieczyć cały swój majątek lub tylko daną jego grupę (np. budynek, maszyny, środki obrotowe). Ochrona powinna dotyczyć ruchomości, nieruchomości, a także wartości pieniężnych. Świadczenie może objąć zarówno mienie stanowiące własność ubezpieczonego, jak i to użytkowane na podstawie umowy najmu, użyczenia, dzierżawy czy innej. Co ważne, istnieje również możliwość ubezpieczenia mienia powierzonego ubezpieczonemu w celu wykonania usługi, przechowywania lub sprzedaży, a także majątku pracowniczego znajdującego się zwyczajowo w miejscu pracy (tj. odzieży, toreb, teczek i in.).

Dlatego też wśród produktów przez nas oferowanych znajdują się ubezpieczenia:

 • lokalu/budynku;
 • maszyn/urządzeń;
 • wyposażenia;
 • stacjonarnego sprzętu elektronicznego;
 • przenośnego sprzętu elektronicznego;
 • środków obrotowych;
 • rzeczy ruchomych przyjętych do sprzedaży;
 • rzeczy ruchomych w celu wykonania usługi;
 • nakładów inwestycyjnych;
 • wartości pieniężnych (także w transporcie);
 • majątku pracowniczego.

przewozów

Nasza oferta ubezpieczeniowa obejmuje również ubezpieczenia przewozów. W tej grupie świadczeń znajdują się m.in.:

 • cargo – ubezpieczenie mienia (przewożonego zarówno drogą lądową, jak i kolejową czy śródlądową) w transporcie krajowym i międzynarodowym. Polisa tego rodzaju chroni od utraty, ubytku oraz zniszczenia.
 • kabotaż – ubezpieczenie przewozów wykonywanych pojazdami zarejestrowanymi w innym państwie lub przez przedsiębiorstwo zarejestrowane w innym państwie, niż wykonywana usługa. Jeśli przewóz następuje na terenie jednego państwa, jest to tzw. mały kabotaż, jeśli zaś pomiędzy dwoma – duży.
 • OC spedytora (OCS) – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora, czyli osoby prawnej lub fizycznej zajmującej się przewozem ładunków. Spedytor, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, ponosi odpowiedzialność za szkody wobec zleceniodawcy i osób trzecich powstałe w wyniku niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy spedycji.
 • OC przewoźnika w ruchu krajowym (OCPDk) – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób (fizycznych lub prawnych) wykonujących działalność zarobkową w charakterze przewoźnika w ruchu krajowym.
 • OC przewoźnika w ruchu międzynarodowym (OCPDm) – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób (fizycznych lub prawnych), które w celach zarobkowych wykonują działalność w charakterze przewoźnika w ruchu międzynarodowym.

OC działalności gospodarczej

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna za szkody rzeczowe, osobowe, a także finansowe wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Proponujemy przede wszystkim ubezpieczenie OC działalności gospodarczej w zakresie podstawowym, czyli tzw. OC deliktową (odpowiedzialność cywilna z tytułu czynu niedozwolonego). Istnieje również możliwość rozszerzenia o następujące ubezpieczenia – klauzule dodatkowe:

 • OC konkraktową – odpowiedzialność cywilna z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania;
 • OC za szkody powstałe w wyniku wadliwego wykonania czynności, prac lub usług;
 • OC pracodawcy – celem jest ochrona przedsiębiorcy przed odpowiedzialnością za szkody osobowe lub rzeczowe pracowników doznane na skutek wypadku przy pracy;
 • OC najemcy – szkody w nieruchomościach i ruchomościach powstałe z winy najemcy;
 • OC za produkt – ubezpieczenie dedykowane osobom zajmującym się produkcją, wprowadzeniem produktów do obrotu, jak również importerom. Chroni ubezpieczonego w razie wprowadzenia na rynek produktu niebezpiecznego dla życia lub zdrowia korzystających z niego osób, otoczenia i innych przedmiotów;
 • OC za wózki widłowe – chroni od szkód wyrządzonych podczas manewrowania wózkiem widłowym. Ubezpieczenie kierowane jest zwłaszcza do tych firm produkcyjnych, budowlanych czy magazynujących, które w pracy wykorzystują tego rodzaju maszyny.

 

osobowe

Ubezpieczenia osobowe zapewniają pokrycie potrzeb finansowych, spowodowanych przez określone zdarzenia w życiu człowieka, np. chorobę czy kalectwo. W przeciwieństwie do ubezpieczeń majątkowych nie mają charakteru odszkodowawczego – umówioną kwotę otrzymuje ubezpieczony, a samo zdarzenie nie musi mieć negatywnego charakteru (może to być np. urodzenie dziecka).

Spośród ubezpieczeń osobowych proponujemy Państwu m.in.:

 • NNW – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, które stanowi zabezpieczenie dla ubezpieczonego (i jego bliskich) przed dotkliwymi skutkami nieszczęśliwych zdarzeń;
 • na życie – indywidualne i grupowe; celem tego ubezpieczenia jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa finansowego bliskim ubezpieczonego na wypadek śmierci, ciężkiej choroby lub innego zdarzenia określonego w umowie;
 • podróżne – ubezpieczenie, które obejmuje koszty wypadków i leczenia za granicą;
 • OC zawodu – ten rodzaj świadczenia zapewnia ochronę ubezpieczeniową w zakresie odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonywanym zawodem. Obowiązek jego posiadania mają m.in. adwokaci, radcy prawni czy brokerzy ubezpieczeniowi; można je również wykupić dobrowolnie.