Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej członków zarządu spółek kapitałowych D&O – directors and officers, OC członków zarządu.

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej członków zarządu spółek kapitałowych D&O – directors and officers, OC członków zarządu.
Codziennie tysiące członków zarządów i rad nadzorczych w Polsce podejmuje decyzje finansowe, ekonomiczne, prawne… Pociąga to za sobą dużą odpowiedzialność a błędne działania mogą mieć bardzo dotkliwe konsekwencje prawne i finansowe dla osób wchodzących w skład organów spółek. Członkowie tych organów zarówno w Polsce jak i na świecie, ponoszą bowiem osobistą odpowiedzialność całym swoim prywatnym majątkiem za szkody wyrządzone spółce, akcjonariuszom oraz osobom trzecim, spowodowane uchybieniami przy wykonywaniu czynności wynikających z pełnionych funkcji. Należy podkreślić, iż odpowiedzialność osobista całym majątkiem z jaką mamy do czynienia w przypadku członków zarządu lub rady nadzorczej w spółkach kapitałowych, rozciąga się także na majątek będący częścią wspólnoty małżeńskiej , a w przypadku dziedziczenia – także na majątek spadkobierców. Ubezpieczenie D&O przeznaczone jest dla firm, które chcą zabezpieczyć się przed stratami finansowymi spowodowanymi decyzjami osób zajmujących kluczowe stanowiska kierownicze w przedsiębiorstwie takich jak: członkowie zarządu, rad nadzorczych, prokurentów i pełnomocników spółek. Ubezpieczającym i ubezpieczonym jest więc sama spółka. Polisa D&O chroni spółkę przed skutkami błędnych decyzji władz spółki. Ubezpieczenie zawierane jest również na rzecz pozostałych osób mających wpływ na całokształt funkcjonowania spółki np. dyrektorów. Polisa OC członków zarządu powinna być uzupełnieniem umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych (art. 470-490 dla spółek akcyjnych i art. 290-306 dla spółek z o. o. ), członkowie zarządu ponoszą odpowiedzialność cywilną a nawet karną za szkody wyrządzone spółce. Odpowiedzialność na zasadach ogólnych wobec spółki i osób trzecich wynika także z przepisów kodeksu cywilnego (art.415). Polisa D&O nie chroni oczywiście przed odpowiedzialnością karną, jednak w przypadku szkód finansowych działa w interesie zarówno spółki jak i kadry zarządzającej. Wypłata odszkodowania powoduje że członkowie zarządu nie odpowiadają majątkiem osobistym, spółka zaś uzyskuje pewność, że szkoda zostanie pokryta nawet wtedy, gdy jej wielkość przekracza zdolności kompensacyjne osoby odpowiedzialnej. Ryzyko prawne, jakie wynika z tysięcy przepisów, do których na co dzień zmuszeni są menedżerowie wobec wysokiego stopnia zmienności prawa, czyni wykonywanie funkcji w organach spółek bardziej ryzykownym zajęciem. W raz z rosnącą świadomością prawną uczestników rynku oraz kryzysem gospodarczym, liczba roszczeń do członków organów spółek wzrasta. Trend ten utrzymuję się ze względu na konieczność dostosowania sposobów prowadzenia działalności do wymogów gospodarki rynkowej, a ekspansja firmy na rynki zagraniczne znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia takich roszczeń. Taka sytuacja może powodować niechęć do podejmowania trudnych decyzji. Aby zapewnić członkom zarządów i rad nadzorczych swobodę działania, niezbędne jest zagwarantowanie im ochrony prywatnego majątku przed konsekwencjami działań służbowych. Daje im to możliwość podejmowania bardziej śmiałych decyzji, dzięki czemu mogą potencjalnie przynosić firmie większe zyski.