Zaliczki na podatek dochodowy od osób prawych CIT w 2015 r.

Zaliczki na podatek dochodowy od osób prawych CIT w 2015 r. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy tego podatku są zobowiązani do odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy do właściwego dla siebie urzędu skarbowego. Zasadą jest miesięczne odprowadzanie zaliczek na podatek. Ustawodawca dał jednak podatnikom tego podatku możliwość opłacania składek w okresach kwartalnych, a także opłacania składek w formie uproszczonej. 

Zaliczki miesięczne

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych są zobowiązani opłacać zaliczki miesięczne w wysokości 19% podstawy opodatkowania. Zaliczki w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego, a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące odprowadza się do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczkę za ostatni miesiąc roku podatkowego wpłaca się w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego, chyba że podatnik przed upływem tego terminu złoży zeznanie podatkowe i dokona zapłaty podatku.

 Zaliczki kwartalne

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych istnieje również możliwość opłacania zaliczek na ten podatek w okresach kwartalnych. Taka możliwość nie obejmuje jednak wszystkich podatników. Z tego przywileju mogą korzystać tzw. mali podatnicy (w 2015 r. status małego podatnika przysługuje tym podatnikom, u których wartość przychodów w 2014 r. nie przekroczyła 5.015.000 zł) oraz podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej. Zaliczki kwartalne podatnicy opłacają w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie kwartały. Co istotne, aby skorzystać z tej formy płacenia zaliczek konieczne jest powiadomienie właściwego dla siebie naczelnika urzędu skarbowego w terminie do 20 lutego 2015 r. (chyba że u podatnika rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym). Jeśli jednak podatnik korzysta już z tej formy płacenia zaliczek i chce kontynuować tę formę w 2015 r. nie ma obowiązku powiadamiania naczelnika urzędu skarbowego.

 Uproszczona forma zaliczek

W uproszczonej formie mogą być płacone zaliczki tylko w okresach miesięcznych. Zaliczki uproszczone ustala się w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu rocznym złożonym w roku poprzedzający rok podatkowym. Zatem zaliczki na podatek dochodowy w 2015 r. powinny być ustalone na podstawie podatku należnego wykazanego w zeznaniu za 2013 r. (złożony w 2014 r.), a w razie braku podatku w tym roku za 2012 r. (złożony w 2013 r.). Zatem nie każdy podatnik może skorzystać z tej formy wpłacania zaliczek. Wykluczeni są podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą w roku podatkowym oraz w roku poprzednim. Również w tym wypadku ci podatnicy, którzy chcą skorzystać z tej formy w terminie 20 lutego są zobowiązani do pisemnego powiadomienia właściwego dla siebie naczelnika urzędu skarbowego.