Zmiany w ubezpieczeniach komunikacyjnych w 2015 r.

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla kierowców to zdecydowanie najpopularniejszy rodzaj polis, z których korzystają Polacy. Od marca 2015 r. poszkodowani kierowcy będą mieli możliwość bezpośredniej likwidacji szkód.  W praktyce oznacza to że ich uszkodzonym samochodem zajmie się ubezpieczyciel, u którego wykupili polisę OC, a nie jak dotąd firma, w której ubezpieczony jest sprawca kolizji

 

Dotychczas taką usługę proponowało kilka firm m. in. Allianz, PZU, Warta oraz Uniqa,  po zmianach zgodnie z decyzją firm należących do Polskiej Izby Ubezpieczeń nie póżniej niż do dnia 31  marca 2015 r. system bezpośredniej likwidacji szkód (BLS) ma się stać standardem na polskim rynku ubezpieczeń. W okresie tym  wejdą również  w życie wytyczne Komisji Nadzoru  Finansowego, które zapewnią jednolite standardy wyliczania szkód przez ubezpieczycieli.   Z założenia  działania te mają na celu wyeliminowanie praktyk będących największą bolączką  poszkodowanych, jak  np. amortyzacja wartości części zamiennych czy odmowa pokrycia kosztów najmu pojazdu  zastępczego.

Komisja Nadzoru Finansowego przygotowała 21 wytycznych dotyczących polis komunikacyjnych, które powinny być stosowane przez wszystkie zakłady ubezpieczeń działające na terenie Polski. Poszkodowani dochodzący odszkodowania powinni w pierwszej kolejności zapoznać się z treścią wytycznych od 15 do 20 ponieważ precyzują one sposób ustalenia wysokości świadczenia:

Wytyczna 15

W przypadku wystąpienia szkody częściowej zakład ubezpieczeń powinien ustalić świadczenie z umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów w wartości, która zapewni uprawnionemu przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę.

Wytyczna 16

Zakład ubezpieczeń powinien ustalić świadczenie z umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów, w wysokości uwzględniającej celowe i ekonomicznie uzasadnione koszty nowych części i materiałów służących do naprawy uszkodzonego pojazdu. Jeżeli zakład ubezpieczeń

wykaże, że dokonana naprawa doprowadziła do wzrostu wartości pojazdu, w stosunku do jego wartości sprzed zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego objętego umową, może on pomniejszyć wartość świadczenia o kwotę odpowiadającą temu wzrostowi.

Wytyczna 17

Zakład ubezpieczeń, ustalając wysokość świadczenia z umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów, powinien uwzględniać wartość części zakwalifikowanych do wymiany, która zapewnia przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę.

Wytyczna 18

Świadczenie z umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów ustalane metodą kosztorysową powinno być ustalone w oparciu o wartość dostępnych części.

Wytyczna 19

Zakład ubezpieczeń nie powinien ustalać wysokości świadczenia skutkującej ograniczeniem  uprawnionego z umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów co do możliwości naprawy pojazdu, gdy nie wystąpiła szkoda całkowita. Zakład ubezpieczeń powinien stosować identyczne kryteria ustalania wysokości świadczenia niezależnie, czy ustala  wysokość świadczenia w razie szkody częściowej, czy też bada ewentualną zasadność uznania szkody za całkowitą. W przypadku uznania szkody za całkowitą, zakład ubezpieczeń powinien udzielić uprawnionemu pomocy w zagospodarowaniu pozostałości pojazdu.

Wytyczna 20

Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z tytułu umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów za uszkodzenie albo zniszczenie pojazdu, w szczególności niesłużącego do prowadzenia działalności gospodarczej, obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego.

System BLS będzie opierał się o model rozliczeń ryczałtowych, który polega na tym, że ubezpieczyciele rozliczają się między sobą na bazie ustalonych kwot, a nie każdorazowo po rzeczywistych kosztach szkody. Takie podejście wymaga od ubezpieczycieli działań zgodnych z zasadą pełnego odszkodowania czyli uwzględnienia przy wypłacie odszkodowania także wartość podatku VAT. Dla przysłowiowego „zwykłego Kowalskiego” oznaczać to będzie większy komfort, wyższą kwotę odszkodowania ale też co wielce prawdopodobne zwiększenie stawki składki ubezpieczenia. Upowszechnienie bezpośredniej likwidacji szkód powinno spowodować zmniejszenie ilości odwołań oraz spraw sądowych przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym, ale także zakończyć wojnę cenową jaka ma miejsce na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych. Sytuacja ta może spowodować, że klient przy wyborze ubezpieczyciela będzie kierował się np. renomą firmy, a nie jak dotychczas wyłącznie ceną .